Statut Fundacji

statutCele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Upowszechnianie wiedzy o różańcu i nowennie pompejańskiej w Polsce i na świecie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z rozpowszechnianiem różańca i nowenny pompejańskiej.
 2. Upowszechnianie wiedzy na temat niebezpieczeństw ze strony okultyzmu, spirytyzmu i ezoteryzmu we wszelkich ich formach oraz wspieranie i rozwijanie mediów informacyjnych na ten temat.
 3. Działalność charytatywna i oświatowa, szczególnie wśród więźniów i ich rodzin.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wydawanie czasopisma „Królowa Różańca Świętego”.
 2. Prowadzenie portalów internetowych związanych z działalnością Fundacji.
 3. Wydawanie i rozpowszechnianie, plakatów, ulotek, folderów, kalendarzy, kart pocztowych, dewocjonaliów oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów.
 4. Organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek i rekolekcji.
 5. Propagowanie swoich celów w środkach masowego przekazu.
 6. Wspieranie dzieł charytatywno-opiekuńczych i oświatowo-wychowawczych.
 7. Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Pełna treść statutu:

STATUT

FUNDACJI POMOCNICY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Pomocnicy Królowej Różańca Świętego zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Wosia  zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Kosibę w kancelarii notarialnej w Poznaniu ul. Grunwaldzka 13/3  w dniu  12 czerwca 2013 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

Właściwym Ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

 Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Upowszechnianie wiedzy o różańcu i nowennie pompejańskiej w Polsce i na świecie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z rozpowszechnianiem różańca i nowenny pompejańskiej.
 2. Upowszechnianie wiedzy na temat niebezpieczeństw ze strony okultyzmu, spirytyzmu i ezoteryzmu we wszelkich ich formach oraz wspieranie i rozwijanie mediów informacyjnych na ten temat.
 3. Działalność charytatywna i oświatowa, szczególnie wśród więźniów i ich rodzin.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wydawanie czasopisma „Królowa Różańca Świętego”.
 2. Prowadzenie portalów internetowych związanych z działalnością Fundacji.
 3. Wydawanie i rozpowszechnianie, plakatów, ulotek, folderów, kalendarzy, kart pocztowych, dewocjonaliów oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów.
 4. Organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek i rekolekcji.
 5. Propagowanie swoich celów w środkach masowego przekazu.
 6. Wspieranie dzieł charytatywno-opiekuńczych i oświatowo-wychowawczych.
 7. Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 13

Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Zarząd Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora.

§ 18

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Zostaw komentarz